Specials
News noutati...

Termeni şi condiţii

FOARTE IMPORTANT! CITIŢI CU ATENŢIE ÎNAINTE DE CUMPĂRAREA, DESCHIDEREA, INSTALAREA, FOLOSIREA, ACCESAREA, MANIPULAREA ORICĂRUI PROGRAM: Acest acord ("EULA") este un contract legal între utilizator (persoană fizică sau juridică) şi SecurStar GmbH. ("Vânzător") referitor la produsul de software achiziţionat, care poate să fie numai software dar poate să fie însoţit şi de materiale media, tipărite sau electronice. Prin achiziţionare, instalare, copiere, sau folosire prin alte metode a produsului, utilizatorul este de acord cu condiţiile şi limitările din acest contract (EULA). Dacă nu sunteţi de acord cu aceste reguli, nu sunteţi îndreptăţiţi să cumpăraţi sau să folosiţi aceste programe. Drepturile de autor din Germania şi cele internaţionale, cât şi alte legi de proprietate intelectuală protejează programele licenţiate de SecurStar GmbH. Toate produsele oferite sunt licenţiate şi nu vândute.

1. ACORDAREA LICENŢELOR.
Utilizatorul este îndreptăţit să instaleze şi să folosească programul licenţiat numai pe un singur calculator, proprietate personală numai pentru scopurile descrise în documentaţia care însoţeşte aplicaţia. Orice parte a programului care se poate funcţiona pe un server, poate fi instalat pe un singur server, şi orice componentă client poate fi instalat pe atâţia staţii câte sunt specifiate şi menţionate în documentele de cumpărare.

2. DESCRIEREA DREPTURILOR ŞI RESTRICŢIILOR.
Utilizatorul nu este autorizat să modifice, decompileze, traducă, dezasambleze sau să modifice în orice fel codul sursă a programului licenţiat, cu excepţia cazului în care este permis acest lucru, şi numai pentru părţile din program pentru care este permis. Programul este licenţiat ca un singur produs. Componente din program nu pot fi separate şi folosite pe mai multe calculatoare. Utilizatorul nu are dreptul să închirieze, împrumute sau să împarte cu alţii programul sau părţi din aceasta.
TRANSFERUL DREPTULUI DE FOLOSINŢĂ: Utilizatorul nu are dreptul să tranfere sau să vândă licenţa.

3. COPYRIGHT.
Tot ccea ce este inclus în program, adică imagini, fotografii, animaţii, filme, sunete, audio, video, texte, materiale printate, copii ale produsului licenţiat, sunt protejate de Drepturile de Autor. În consecinţă PROGRAMUL LICENŢIAT trebuie tratat ca orice alt material cu Copyright. Licenţiatul trebuie să fie de acord cu faptul că părţi din programul licenţiat sunt proprietăţi intelectuale care aparţin altor companii, şi că poate fi nevoie de acordul acestora pentru utilizarea programului în scopuri comerciale (vezi algoritmul IDEA).

4. GARANŢII, RISCURI.
ORICE UTILIZARE A PROGRAMULUI LICENŢIAT SE EFECTUEAZĂ PE PROPRIUL RISC. SOFTUL LICENŢIAT ESTE LIVRAT "CA ATARE", "CU TOATE DEFECTELE", FĂRĂ VREO GARANŢIE DE ORICE NATURĂ. LICENŢIATORUL, DISTRIBUITORII ŞI VÂNZĂTORII DECLINĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANŢII ŞI CONDIŢII IMPLICITE, INCLUZÂND, FĂRĂ LIMITARE GARANŢIILE IMPLICITE ALE VANDABILITĂŢII, UTILIZĂRII ÎNTR-UN ANUMIT SCOP, TITLULUI, NON-INTERFERENŢEI, SAU ORICE GARANŢII LEGATE DE UTILIZARE, PERFORMANTĂ SAU LIVRARE. UNELE JURISDICŢII NU PERMIT DECLINAREA GARANŢIILOR IMPLICITE, ASTFEL ÎNCÂT DECLINAREA GARANŢIILOR IMPLICITE DE MAI SUS S-AR PUTEA SĂ NU SE APLICE TITULARULUI LICENŢEI CAZ ÎN CARE DURATA UNOR ASTFEL DE GARANŢII IMPLICITE ESTE DE ŞAiZECI (60) DE ZILE DE LA DATA LA CARE TITULARUL LICENŢEI A INSTALAT PENTRU PRIMA DATA SOFTWARE-UL PE CALCULATORUL PENTRU CARE A FOST ACHIZITIONATĂ LICENŢA, CU CONDIŢIA CA SINGURA ŞI EXCLUSIVA SOLUŢIE PENTRU TITULARUL LICENŢEI ŞI UNICA OBLIGAŢIE A LICENŢIATORULUI SĂ FIE, ÎN CAZUL IN CARE LICENŢIATORUL DOREŞTE SĂ FACĂ ACEST LUCRU, SĂ REPARE SAU SĂ ÎNLOCUIASCĂ COPIA PROGRAMULUI LICENŢIAT AFLATĂ ÎN POSESIA TITULARULUI LICENTEI SAU SĂ TERMINE ACEST ACORD DE LICENŢIERE ŞI SĂ RAMBURSEZE SUMELE PLĂTITE DEJA DE TITULARUL LICENŢEI.
Unele state, provincii, si alte jurisdicţii nu permit excluderea sau limitarea termenului de valabilitate a garanţiilor implicite, astfel încât excluderea sau limitarea de mai sus nu se va putea aplica în cazul titularului licenţei Titularul licenţei s-ar putea sa aibă alte drepturi, care variază de la stat la stat, de la provincie la provincie, sau în alte jurisdicţii.
Licenţiatorul nu garantează că funcţiile cuprinse în software-ul licenţiat vor satisface nevoile titularului licenţei sau că software-ul licenţiat va funcţiona întreruperi sau fără erori. Orice reprezentare, alta decât garanţiile stabilite în prezentul Acord, nu vor angaja Licenţiatorul. Vă asumaţi responsabilitatea deplină pentru alegerea PROGRAMULUI licenţiat pentru atingerea rezultatelor pe care intenţionaţi să le obţineţi, precum şi pentru cumpărarea, descărcarea, utilizarea precum şi pentru rezultatele obţinute de la software-ul licenţiat.
 
5. LIMITEREA RĂSPUNDERII.
PRIN PREZENTA UTILIZATORUL UNUI PROGRAM SECURSTAR ESTE AVERTIZAT CU PRIVIRE LA FAPTUL CĂ FOLOSIND ACEST PROGRAM, ÎŞI ASUMĂ TOATĂ RĂSPUNDEREA PENTRU EVENTUALE DAUNE, NEPLACERI, PIERDERI CAUZATE DE FOLOSIREA PROGRAMULUI.
INDIFERENT CUM A FOST CAUZATĂ SAU DACĂ APARE CA URMARE A UNEI TEORII A CONTRACTULUI PRECUM ŞI ORICE ALTĂ TEORIE A DREPTULUI, CHIAR DACĂ LICENŢIATORUL, VÂNZĂTORII ŞI DISTRIBUITORII SOTWAREULUI LICENTIAT AU FOST PREVENITI DE POSIBILITATEA APARITIEI UNOR ASTFEL DE DAUNE. îN NICI UN CAZ RĂSPUNDEREA MATERIALĂ TOTALĂ, LEGATĂ DE PREZENTUL ACORD, A LICENŢIATORULUI, A FURNIZORILOR ŞI DISTRIBUITORILOR PROGRAMULUI LICENŢIAT FAŢĂ DE TITULARUL LICENŢEI PENTRU UTILIZAREA (SAU IMPOSIBILITATEA DE A UTILIZA) SOFTWARE-U~ LICENŢIAT, NU VA DEPĂŞI SUMA PLĂTITĂ DE TITULARUL LICENŢEI PENTRU ACEASTĂ LICENŢA LICENTIATORULUI SAU DISTRIBUITORILOR LICENTIATORULUI. UNELE STATE SAU JURISDICTII NU ADMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA RĂSPUNDERII MATERIALE PENTRU DAUNELE INCIDENTALE, CONSECVENTE SAU SPECIALE, ASTFEL ÎNCÂT LIMITĂRILE DE MAI SUS S-AR PUTEA SA NU SE APLICE ÎN CAZUL TITULARULUI LICENTEI. LICENTIATORUL, VÂNZĂTOR" SAU DISTRIBUITORII RĂSPUNZĂTORI PENTRU PRETENTIILE RIDICATE DE ORI'CE ALTE TERTE PĂRTI LEGATE DE PROGRAMULUI LICENŢIAT. LICENŢIATORUL: VÎNZĂTORII ŞI DISCTRIBUITORII SĂI' NU V10R LIVRA TITULARULUI LICENTEI SOFTWARE-UL LICENTIAT DACĂ TITULARUL LICENTEI NU IŞI SE VA DECLARA DE ACORD CU PREVEDERILE CONTINUTE ÎN SECTIUNILE "LIMITĂRI ALE GARANTIEI" ŞI LIMITĂRI ALE RĂSPUNDERII MATERIALE ŞI MORALE" ALE PREZENTULUI ACORD.

6. ACORD ÎN CAZUL PIERDERII PAROLELOR FOLOSITE
NU SE ACORDĂ NICI UN FEL DE AJUTOR TECHNIC, ASISTENŢĂ ÎN CAZUL PIERDERII PAROLELOR DE ACCES LA DATELE CRIPTATE CU AJUTORUL ACESTUI PRODUS.
LICENŢIATUL ACCEPTĂ FAPTUL CĂ NU EXISTĂ ALTE CALE DE ACCES LA DATELE CRIPATE NUMAI CU AJUTORUL PAROLEI, ŞI ODATĂ PIERDUTĂ ACEASTĂ PAROLĂ, VOR FI PIERDUTE ŞI DATELE PROTEJATE (CRIPTATE).

7. EXPORT.
Programul licenţiat şi dipozitivele aferente pot cădea sub incidenţa legilor de import/export din ţara cumpărătorului. În acest caz, cumpărătorul se obligă să se supună acestor legi, şi să obţină autorizaţiile necesare, sau să plătescă diferite taxe de import, export, re-export cerute. Licenţiatorul nu poate fi tras la răspundere pentru ilegalităţile comise de licenţiat în ţara sa.

8. RAMBURSĂRI.
SecurStar oferă o versiune de evaluare care se poate folosi timp de 30 de zile, pentru aproape toate licenţele vândute. Înainte de cumpărarea licenţei, clientul ar trebui să încerce programul. Dacă pentru un program nu există versiune de evaluare la momentul cumpărării, SecurStar oferă un termen de graţie de 14 zile de la cumpărare, timp în care se poate solicita returnarea banilor. Pentru programele care au versiune de evaluare, nu se oferă acest termen de graţie. Cade în responsabilitatea clientului să testeze programul, şi să se asigure că corespunde promisiunilor şi cerinţelor. Dispozitivele vândute nu sunt returnabile, dar au un termen de garanţie de 6 luni, şi vor fi schimbate dacă se defectează.

9. CONDIŢII GENERALE.
Acest acord este obligatoriu proprietarului, angajaţilor săi, celor cu care are contracte, precum şi moştenitorilor acestuia. Nici programul licenţiat, nici informaţiile din aceasta nu pot fi exportate numai cu respectarea legilor Germane, şi a altor dipoziţii aplicabile. Legile din Germania reglementează acest acord şi Curtea de Apel din Munchen ar trebui să hotârească asupra oricărui litigiu.
Acest acord este unicul acord între licenţiat şi SecurStar GmbH, şi ca atare SecurStar GmbH nu va avea nici o răspundere pentru nici o declaraţie sau relatare greşită făcută de agenţii, reprezentanţii date intenţionat sau din greşeală.
Acest acord înlocuieşte orice alt contract sau înţelegere cu privire la acest program.

Dacă orice prevedere din acest contract este inaplicabilă, acela se consideră anulată, dar restul prevederilor rămân în vigoare.
Aceste prevederi sunt singurele prevederi între SecurStar GmbH şi deţinătorul legal al unei licenţe oferit de SecurStar GmbH, sau reprezentanţii săi.